Přípravný e-learningový kurz pro zájemce o zapsání do seznamu energetických specialistů

Cílem kurzu je připravit zájemce ke složení zkoušky před odbornou komisí MPO, která opravňuje zájemce k vypracovávání energetických auditů a otevírá možnosti získávání dalších oprávnění, dle zákona č. 406/2000 Sb. Zkouška je předpokladem pro zapsání do seznamu energetických poradců.
Kurz je zaměřen na vysvětlení jednotlivých legislativních, stavebních, ekonomických, enviromentálních a právních okruhů se kterými se budoucí energetický auditor bude setkávat.
Kurz se skládá z devíti částí z nichž první legislativa v oblasti úspor energie je po zaregistrování (registaci provedete zasláním e-mailu na adresu krasny@energetickeporadenstvi.cz, do předmětu napište kurz , bude vám zaslán přístupový kód do bezplatné sekce (případně po zaplacení ceny kurzovného 450 Kč do placené sekce). Tento kód vložíte do formuláře viz. níže.

Osnova kurzu - přednášky:

• legislativa v oblasti úspor energie (Související právní předpisy – energetika – přehled, Zákon a prováděcí předpisy zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Zákon a prováděcí předpisy zákona 406/2000 Sb.- podrobněji, Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy – přehled, Vyhláška č.193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů, Vyhláška č.194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie)
• Zlepšování tepelně-technických vlastností budov
• Vybrané kapitoly – stlačený vzduch
• Obnovitelné zdroje energie a kombinovaná výroba tepla a elektrické energie
• Osvětlení
• Kontrola a měření účinnosti kotlů a klimatizací
• Vybrané kapitoly z chlazení a klimatizace
• Ekonomické hodnocení
• Vybrané kapitoly z vytápění a větrání

 

Co je to e-learning


Řečeno stručně a velmi jednoduše, e-learning není nic jiného než efektivní využívání informačních technologií v procesu vzdělávání. E-learning přináší vzdělávání levněji, rychleji, ekologičtěji (úspora energie na cestování, výrobu papíru atp.) a lépe.


Srovnání klasického a e-learningového vzdělávání


Klasické vzdělávání sebou nese řadu nákladů nesnižujících se po celý vzdělávací proces. Jedná se například o cenu za lektory, pronájem školících prostor a prostředků, výrobu školících materiálů, dopravu na školení, stravné a řadu dalších. Mezi významné skryté náklady pak patří skutečnost, že zaměstnanci bývají po dobu školení i delší dobu mimo pracovní proces a neplní své pracovní úkoly.
e-learning přináší do vzdělávacího procesu novou míru adresnosti, personalizace a spolupráce, která by bez této technologie nebyla možná.


U e-learningového vzdělávání odpadá doprava zaměstnanců či se eliminuje na individuální dopravu do počítačových učeben. Zaměstnanci mohou absolvovat školení ve vhodných okamžicích v průběhu pracovního procesu, takže z něj nejsou vyřazeni. U většiny společností, které již vzdělávají klasickými metodami a mají správně kalkulované celkové vzdělávací náklady přímé i nepřímé, lze spočítat, že zavedením e-learningu i se započtením počátečních nákladů se významně sníží již v prvním či druhém roku celkové náklady na vzdělávání.

Ing. Krásný Tomáš
odpovědný zástupceZadejte kód